ΕΕ1 Προσδιορισμός Βέλτιστων Λειτουργικών Παραμέτρων Ξηρής Αναερόβιας Χώνευσης

Παραδοτέα:

Π1.1. 12 πειραματικοί ξηροί διαλείποντος έργου αναερόβιοι βιο-αντιδραστήρες

Π1.2. Υπολογιστικό μοντέλο τροφοδοσίας

Π1.3. Πλήρης σειρά δεδομένων από τη λειτουργία των πειραματικών βιοαντιδραστήρων

Π1.4. Βέλτιστες λειτουργικές παράμετροι ξηρής αναερόβιας χώνευσης για Μεσογειακής προέλευσης υπολείμματα

Π1.5. Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου και λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης

Π1.6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

Π1.7. Παρουσίαση αποτελεσμάτων με εκλαϊκευμένο τρόπο )

ΕΕ2 Ανάπτυξη Τεχνικών Δομών για Ξηρούς Αναερόβιους Βιο – αντιδραστήρες

Παραδοτέα:

Π2.1. Βασικά σχέδια 2 πιλοτικών ξηρών, διαλείποντος έργου, αναερόβιων βιο-αντιδραστήρων

Π2.2. Σώμα των βιοαντιδραστήρων με τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά (ανάδευση, φόρτωση, εκφόρτωση

Π2.3. Σύστημα αισθητήρων και σύνδεση με έλεγχο λειτουργίας

Π2.4. Ολοκληρωμένος Βιοαντιδραστήρας Τύπου Α  

Π2.5. Ολοκληρωμένος Βιοαντιδραστήρας Τύπου Β

Π2.6. Αποτελέσματα τεχνικών δοκιμών βιοαντιδραστήρων Α και Β

Π2.7. Βελτιστοποιημένοι βιοαντιδραστήρες Α και Β

Π2.8. Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

Π2.9. Παρουσίαση αποτελεσμάτων με εκλαϊκευμένο τρόπο

ΕΕ3 Ανάπτυξη Λογισμικού Ελέγχου Λειτουργίας

Παραδοτέα:

Π3.1. Αρχική έκδοση του SS-ADM

Π3.2. Αρχική έκδοση του DSS

Π3.2. Αρχική έκδοση του OPS

Π3.3. Αρχική έκδοση του DABOPS  

Π3.4. Τελική έκδοση του DABOPS

Π3.5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

Π3.6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων με εκλαϊκευμένο τρόπο 

ΕΕ4 Λειτουργία Πιλοτικών Βιο-αντιδραστήρων και Βελτιστοποίησή τους

Παραδοτέα:

Π4.1. Αποτελέσματα Δοκιμής Α

Π4.2. Αποτελέσματα Δοκιμής Β

Π4.3. Αποτελέσματα Δοκιμής Γ

Π4.4. Αποτελέσματα Δοκιμής Δ

Π4.5. Πλήρως δοκιμασμένοι πιλοτικού μεγέθους αναερόβιοι αντιδραστήρες

Π4.6. Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

Π4.7. Παρουσίαση αποτελεσμάτων με εκλαϊκευμένο τρόπο

Π4.8. Ανοιχτές ημέρες επίσκεψης και επίδειξης μονάδων

ΕΕ5 Περιβαλλοντική και Οικονομική Αξιολόγηση – Δράσεις Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων

Παραδοτέα:

Π5.1. Πλήρη περιβαλλοντική αξιολόγηση

Π5.2. Διαστασιολόγηση μονάδας ξηρής αναερόβιας χώνευσης

Π5.3. Πλήρη οικονομική αξιολόγηση

Π5.4. Δράσεις διερεύνησης δυνατότητας εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων

Π5.5. Δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα